Privacy

Uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Gerdie van Gerwen, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw therapeut doet zijn/haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

Zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omgaat;
Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Gerdie van Gerwen als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ten aanzien van deze gegevens heeft zij ook een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
Voor het gebruik voor waarneming door een collega-therapeut, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/ therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen
Deze gegevens in het cliëntendossier, blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY in relatie tot uw zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Factuurnummer
  • Een korte omschrijving van de behandeling, ‘24014’ Behandeling Ayurvedische therapie, Natuurgeneeskunde
  • De kosten van het consult

Toelichting
Hiermee bent u geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw
therapeut met deze gegevens doet.